» کمیته ها » کمیته غواصی اسکوبا » آئین نامه ها و مقررات
مقررات

استاندارد غواصی یک ستاره

اهداف این برنامه آموزشی معرفی اصول غواصی اسکوبا به تازه واردان در ورزش غواصی تفریحی اسکوبا می باشد ، که به داوطلب این امکان را می دهد تا بدون ایستگاه برداشت فشار و با استفاده از هوا بعنوان گاز تنفسی حداکثر تاعمق 20متر بطور ایمن غواصی کند.
مقررات

استاندارد غواص دو ستاره

این دوره ادامه آموزش و صدور گواهینامه برای غواصان دارای گواهینامه می باشد ، این برنامه آموزشی با هدف ایجاد مهارتهای آموخته شده در دوره یک ستاره غواصی اسکوبا و پیشبرد مهارتهای غواصی تفریحی با حداکثر عمق 30متر به روشی ایمن و درست می باشد.
مقررات

استاندارد غواصی سه ستاره

این برنامه آموزشی با هدف معرفی اصول لیدری غواصی به غواص دو ستاره CMASبا تجربه است که آنها را قادر به برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت غواصی خود با غواصی دیگر تا حداکثر عمق توصیهشده ی 40متر در محودوه ایمن خواهد کرد و غواصان ورزشی دیگر را با توجه به صلاحیت سطح آنها به روشی ایمن و درست در آبهای آزاد هدایت کنند.