» کمیته ها » کمیته غواصی آزاد » مدرسین مجاز به فعالیت

مدرسین مجاز به فعالیت

مدرسان مجاز غواصی آزاد
 نام نام خانوادگی  درجه 
امین  جدیدی مدرس ارشد
 حسین آبگون یک ستاره
 صادق راهنما  یک ستاره 
 افشین رزمجو  یک ستاره 
 علی احمدپور  یک ستاره 
 نوح بینیاز  یک ستاره