شماره حساب فدراسیون

شبا IR540700001000228181650001

بانک قرض الحسنه رسالت

شماره حساب 1081816501

به نام فدراسیون نجات غریق و غواصی