شماره حساب فدراسیون

سیبای بانک ملی، شعبه پیام انقلاب اسلامی

 0105834266007

به نام فدراسیون نجات غریق و غواصی